එළිය හඳුනන රෑ කුරුල්ලෙක් උදෑසනකට අඬගසයි,...

Friday, 4 November 2011

මගේ අස්වැන්න ඔබටත්....

මේතෙක් කල් මා වැපිරූ මගේ අස්වැන්න දැන් කරලින් බර වී ඇත. එය බෙදා හදා ගැනීමට මේ කමතටත් ඇවිත් යන්න නොවරදවාම.....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...